System jakości

                  Załącznik nr 1 Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Usług Projektowych, Budowlanych, Produkcyjnych i Handlowych “BALMAR” Sp. z o.o. w Krakowie zobowiązuje się do stosowania dobrej praktyki profesjonalnej oraz najwyższej jakości usług świadczonych swoim klientom
Celem, utworzonej wewnątrz organizacji, jednostki badawczej przeznaczonej do badań obiektów środowiska ogólnego i pracy pod nazwą „LABORATORIUM BALMAR BADANIA-POMIARY” zarządzanej przez te same, niżej podpisane osoby, które prawnie reprezentują spółkę na zewnątrz jest: zaspakajanie i spełnianie  wymagań oraz oczekiwań klientów i utrzymanie ich zaufania do Laboratorium, zapewnienie wysokiego poziomu technicznego wykonywanych badań, objęcie kontrolą wszystkich badań wykonywanych w Laboratorium, zapewnienie wiarygodności i bezstronności otrzymywanych wyników pomiarów i badań oraz zatrudnienie kompetentnego i doświadczonego personelu

Wyznaczone cele Najwyższe Kierownictwo, tj. Zarząd Spółki i Kierownictwo Laboratorium, zamierza osiągnąć poprzez zaangażowanie własne i zatrudnionego personelu w proces tworzenia i sterowania Systemem Zarządzania Jakością, wzajemną, bezpośrednią i skuteczną komunikację decyzyjną, stale podnoszenie jakości wykonywanych badań oraz terminową realizację zleconych badań

Zarząd “BALMAR” Sp. z o.o. w Krakowie deklaruje, że:

 • Funkcjonujący w Laboratorium System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 oraz zaspokaja potrzeby klienta, organów stanowiących i Polskiego Centrum Akredytacji - Laboratorium działa bezstronnie, niezależnie i zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości
  -
  Laboratorium  będzie doskonaliło skuteczność systemu zarządzania
  - Nie ma potencjalnych konfliktów interesów w zakresie funkcjonowania Laboratorium jako jednostki utworzonej wewnątrz firmy, w stosunku do innych potencjalnych działań wynikających z nazwy firmy lub przedmiotu działalności wyszczególnionej w dziale 3 KRS
  - Personel Laboratorium, realizujący badania, posiada odpowiednie kwalifikacje, zna politykę jakości, a dokumenty opisujące system zarządzania, są mu dostępne i zobowiązuje się do ich stosowania w praktyce, ciągle doskonali skuteczność wdrożonego systemu zarządzania
  - Od udokumentowanej polityki jakości dopuszcza się odstępstwo, którego udziela Kierownik Laboratorium w przypadkach:

*    wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, do szybkiego określenia zanieczyszczeń szczególnie zagrażających środowisku

*    w wyjątkowych przypadkach na życzenie klienta, przy spełnieniu warunku, że będzie istniała pewność, ze odmienne postępowanie nie podważy zaufania do niezależności i rzetelności badawczej Laboratorium, a uzyskane wyniki będą wiarygodne


Zarząd firmy “BALMAR” Sp. z o.o. w Krakowie deklaruje, że zapewni właściwe warunki środowiska pracy i właściwe wyposażenie do badań oraz zapewni niezbędne środki finansowe na realizację polityki jakości


Za realizację niniejszej polityki jakości odpowiedzialny jest Kierownik Laboratorium.

Prezes Zarządu i Kierownik Laboratorium dr inż. Mariusz Wójcik


Kraków, dnia 1 października 2008r.